TERUG NAAR DE SOORT
 
 
Leeswijzer

Nomenclatuur & taxonomie
De soorten zijn geclassificeerd op familie met de huidige namen die zijn gebaseerd op Fauna Europaea. Deze lijst is dikwijls gebaseerd op Ole Karsholt en Jozéf Razowski (1996). Exotische soorten die van oorsprong niet in Nederland of Europa thuishoren volgen gedeeltelijk de nomenclatuur van Joop Kuchlein & Rob de Vos (1999), waarbij een deel van deze namen door ons zijn geactualiseerd.
In de lijst worden twee nummers gehanteerd, het eerste nummer in de soortenlijst = volgordecijfer voor in de lijsten, het tweede cijfer wordt gebruikt in de database Noctua van de WVF. Beide cijfers worden niet officiëel gebruikt.

Veelgebruikte afkortingen & termen

Leg legit (L.), verzamelaar; gevonden door
Col collectie, tot welke (referentie) collectie het exemplaar behoort
Det determinatie uitgevoerd door
Bev/conf bevestigd door
Foto foto genomen door
E.o. exemplaar opgekweekt
ex. exemplaar
em. merged, uitgekomen op
ex larva vanaf rups opgekweekt
obs. observatie
(Larsen, kweek) ervaring of geverifieerd op basis van kweken
(pers. med. B. van Aartsen) persoonlijke mededeling door
(med. E. Nielsen) algemene mededeling door
(Franssen, observatie) beschrijving op basis van een observatie
(Ellis, in prep.) literatuuropgave op basis van een (nog) ongepubliceerd artikel
(Cibeaux, in litt.) citaat uit literatuur.

Status, migrant & algemeenheid

In de soortenstatistiek worden vier zaken vermeld. De spanwijdte, de status, algemeenheid en migrant.

Status.
Native = inheemse standvlinder
Incidental = een zeldzame trekvlinder of adventieve soort die zelden is gezien
Extinct = beschouwd als uitgestorven
Alien = tropische importsoorten, die niet in de Nederlandse natuur voorkomen.

Algemeenheid.
Op basis van het huidige verspreidingsbeeld is een schatting gemaakt van wat de algemeenheid kan zijn in Nederland. De categoriën die we gebruiken zijn:
- Zeer algemeen
- Algemeen
- Vrij algemeen (= ongewoon)
- Vrij zeldzaam
- Zeldzaam
- Zeer zeldzaam
- Lokaal (= zeer honkvast)

Migrant.
- Afgaande op het trekvlinderonderzoek van B. Lempke en tegenwoordig R. de Vos.

Herkenbaarheidsgraad voor de vlinders

Vooral beginners zullen tegen het probleem aan lopen dat veel soorten op elkaar lijken.
Een groot deel van de soorten zijn zelfs voor liefhebbers die al langer bezig zijn nauwelijks in het veld of vanaf een foto te determineren. Daarom hebben wij zorgvuldig het stoplichtsysteem samengesteld.
Er zijn drie categorieën. Zij zijn uitsluitend gebaseerd op de volwassen stadia: de adulten of de vlinders.

Vrij herkenbaar.
Op uiterlijk gemakkelijk tot vrij gemakkelijk herkenbaar, mits gelijkende soorten in acht worden genomen. Verwarring met andere soorten komt nauwelijks voor.
Ervaring en nauwkeurige blik vereist.
Op uiterlijk herkenbaar op basis van specifieke kenmerken zoals palpen, poten, tekening, franje etc. omdat er (sterk) gelijkende soorten in het spel zijn. U dient daarom iets meer verstand van de groepen te hebben om in te schatten welke soorten nauw verant.
Verwarring is dus mogelijk en controle van specialist is hierbij wenselijk.
Specialistisch.
De waarnemer moet andere gelijkene soorten uiterst goed kennen om de soort nog op uiterlijk te kunnen determineren; onderzoek naar de genitaliën is bij deze "rode" soorten vaak verstandig maar soms zelfs onvermijdelijk. Controle van een specialist is noodzakelijk.

De soort....in Nederland (verspreiding)

Een globale weergave van de landelijke verspreiding van de soort(en), bepaalde populaties en streken waar de soort lokaal algemener zou zijn.
Deze beschrijving van de verspreiding is tot stand gekomen aan de hand van de gegevens die verleend zijn uit de database Noctua van de Werkgroep Vlinderfaunistiek, bijdragen vanuit de Entomologische Vereniging en uit literatuur.
De afgebeelde verspreiding is gebaseerd op recente en betrouwbare data, uit de periode 1980-heden. Groepsspecialisten werken nog altijd aan een verbetering van gegevens, zoals het controleren van collectiemateriaal (en dus waarnemingen) uit het verleden.
Tevens geeft deze beschrijving aan in welk type leefomgeving (habitat/biotoop/waardplantvoorkeur) de soort met name kan worden aangetroffen en in welk biotoop de soort in het buitenland is gevonden.

Herkenning

"Herkenning" geeft een globale tot gedetailleerde beschrijving van de adult of volwassen vlinder met betrekking tot de morfologie. Een beschrijving van antennen, palpen, thorax, voor- en achtervleugels en poten komt hier aan bod. Ook worden de verschillen met eventuele gelijkende soorten hier besproken.

Levenswijze 'biologie'

De levenswijze van de soort, zo nodig beschrijvingen van alle stadia. Ook het gedrag van de rupsen en bekende verschijnselen, het leven sociaal of solitiar, wijze van verplaatsen, verhouding tot planten, manier van leven (in koker, spinsel of mijn), overwinterend als ei, rups of adult, praepupa etcetera.

Waardplanten

Een opsomming van de belangrijkste waardplanten waar de rups ooit op gevonden is, waar in de loop der tijd deze gegevens zullen worden opgedeeld met waardplanten waarvan de soort is aangetroffen in Nederland en wereldwijd. Om een goed overzicht te krijgen van de voornaamste inheemse waardplanten zijn wij een inventarisatie gestart om zo een selectief aantal waardplanten te noemen voor Nederland. De meeste waardplanten werden gevonden in literatuur, en het overgroot deel is al voorzien van de bijbehorende herkomst. De bron kunt u terugvinden in het linkermenu op de desbetreffende soortpagina, naast de auteur ("Bronnen"). Tom Damm is diegene die de waardplanten op de schrijfwijze en nomenclatuur controleert en waar nodig herziet.

 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.